Category:Kolomiytsev, Viktor Pavlovich

1 (1868 - 1936)

Viktor Pavlovich Kolomiytsev

(25 November 1868 — 26 June 1936)

External links