Variations on the Theme 'Wang ErXiao' (Zhang, Shuwen)