Allmän egendom

Var god uppmärksamma att IMSLP inte kan ge någon som helst garanti att informationen som finns på denna sida är korrekt och tar därför inte på sig några som helst juridiska skyldigheter eller ansvar.

Grundläggande kanadensisk upphovsrättslagstiftning

Eftersom IMSLP's två fysiska huvudservrar står i Kanada (en i Montreal och en i Toronto), följer sidan kanadensisk upphovsrättslagstiftning som kan variera från andra länders. En kort sammanfattning av den kanadensiska lagen är att upphovsrätten gäller för kompositören eller upphovsmannen (om någon sådan finns) 50 år efter dennes död. I Sverige går gränsen (sedan 1996) vid 70 år.

Endast verk som först släpptes i länder som är medlemmar i WTO eller Bernkonventionen (vilket Sverige är i båda) lyder under kanadensisk lagstifting, dock åberopas detta oftast retroaktivt, om inte verket var i allmän egendom i sitt eget land (d.v.s. landet där verket först publicerats) när någon av konventionerna skrevs under.

Vissa verk kan vara allmänn egendom i USA men inte än i Kanada eller andra länder. Anledningen till detta är att amerikansk lagstifting tillämpar den första publiceringens datum för alla verk publicerade innan 1978. Om ett verk publicerat före 1924, eller publicerat i USA först mellan 1924 och 1963 utan en förnyelse av upphovsrätten, är det alldeles säkert i allmän egendom. IMSLP har ingen server i USA just nu, därför går vi tyvärr miste om amerikanska allmänna filer, som t.ex. Dovertrycket av Stravinsky's Våroffer. Uppmärksamma också att verk som inte längre är skyddade enligt kanadensisk lag, fortfarande kan vara skyddade enligt svensk lag.