Category:Lewandowski, Louis

Louis Lewandowski (1821-1894) on postage stamp

Louis Lewandowski

(3 April 1821 — 3 February 1894)

External links

See also