Category:Lokhvitskaya, Mirra

Mirra Lokhvitskaya (1869 - 1905)

Mirra Lokhvitskaya

(19 November 1869 — 27 August 1905)

External links


As Librettist (15)