Category:Rostopchina, Yevdokiya

Yevdokiya Rostopchina (1812 - 1858)

Yevdokiya Rostopchina

(4 January 1812 — 15 December 1858)

External links


As Librettist (7)