Fantasia on 'The Yeoman of the Guard' (Smith, Boyton)