Koraalboek (Bastiaans, Johannes Gijsbertus)

Sheet Music

Organ Scores

PDF scanned by P.H. Bruin
Pieter Hanszoon... (2012/7/5)

PDF scanned by P.H. Bruin
Pieter Hanszoon... (2012/7/5)

Publisher. Info. Haarlem: De erven F. Bohn, 1869.
Copyright
Misc. Notes color scans, page 21 and 22 are missing
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Koraalboek
Alternative. Title
Composer Bastiaans, Johannes Gijsbertus
I-Catalogue NumberI-Cat. No. IJB 1
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 81 works:

Gezangen:

 1. Gezang 193. Zie Gezang 2
 2. Gezang 194. Lofpsalm. (Lofzang aan God.) - Van wien zijn alle dingen? - Mel. B.
 3. Gezang 195. Zie Gezang 11.
 4. Gezang 196. Overleden. (Eindl'loos houdt Gods liefde stand.) - Ja! den bangen aardschen strijd - Mel. Jesus, meine Zuversicht.
 5. Gezang 197. Gods beschikken. (Wat God doet is welgedaan.) - Wat God bestell', 't is alles wel - Mel. Was Gott thut, das ist wohlgethan.
 6. Gezang 198. Mijn God is mijn Vader. (Het lied van den goeden Herder.) - Mijn God is mijn Vader - Mel. B.
 7. Gezang 199. Het morgenlicht. (Ontwaak gij die slaapt.) - De morgen licht aan! Voor zijn goudglans zijn nacht - Mel. B.
 8. Gezang 200. Zie Gezang 196.
 9. Gezang 201. Tot wien? (De goede Herder.) - Wat beter Herder dan uw God - Mel. B.
 10. Gezang 202. Ach, wanneer? (Aan den eindpaal.) - Ach, wanneer zijt gij doorstreden - Mel. B.
 11. Gezang 203. Een hemelsgezind hart. (Zilig zijn de geest'lijk armen.) - Zalig wie den Heer behooren - Mel. B.
 12. Gezang 204. Gods goedheid. (Gemeenschap met Christus.) - Zou ik niet Uw goedheid prijzen? - Mel. B.
 13. Gezang 205. Des nachts. (Laat me in U blijven.) - O Eenzaamheid der stille nachten - Mel. Wer nur den lieben Gott lasst walten.
 14. Gezang 206. Zie Gezang 196.
 15. Gezang 207. Het beste deel. (Het christelijk huisgezin.) - Welzalig 't hart dat God zich koos ter woning - Mel. B.
 16. Gezang 208. Morgenzang. (De dag des Heeren.) - O zie, hoe 't sterrenglanzen - Mel. B.
 17. Gezang 209. Zie Gezang 96.
 18. Gezang 210. Van God bewaakt, Psalm 131 (Evangelieprediking.) - Naar de bergen zijn mijn oogen - Mel. O gesegnetes regieren
 19. Gezang 211. Zie Gezang 210.
 20. Gezang 212. Zie Gezang 2.
 21. Gezang 213. Zie Gezang 68.
 22. Gezang 214. Voor mij. (Bij de komst van een Evangeliedienaar.) - 't Is alles schoon, ja alles goed - Mel. B.
 23. Gezang 215. Loflied. (Bij de komst van een Evangeliedienaar.) - Komt, heft nu oog en hart naar boven - Mel. Psalm 33 en 67
 24. Gezang 216. Zie Gezang 93.
 25. Gezang 217. Zie Gezang 93.
 26. Gezang 218. Zie Gezang 16.
 27. Gezang 219. Zie Gezang 65.
 28. Gezang 220. Zie Gezang 210.
 29. Gezang 221. Zie Gezang 11.
 30. Gezang 222. Onze dooden. (Bij het Avondmaal.) - Neen nimmer zullen we u vergeten - Mel. B.
 31. Gezang 223. Zie Gezang 46.
 32. Gezang 224. Avondlied. (Bij eene huwelijksinzegening.) - O plechtig uur, Gij doet ons zielrust smaken! - Mel. B.
 33. Gezang 225. Gods orde. (Bij eene huwelijksinzegening na het gebed.) - Gij, die in 't eeuwig licht gezeten - Mel. Psalm 140
 34. Gezang 226. Een en dezelfde. (Bij eene huwelijksinzegening.) - Hoe lieflijk praalt gij Morgenster! - Mel. Wie schön leuchtet der Morgenstern.
 35. Gezang 229. Lentelied. (Kerspsalm.) - O zie, hoe alles is herboren - Mel. B.
 36. Gezang 230. Zie Gezang 122.
 37. Gezang 231. Bede in nood. (Op Jezus geboorte.) - Tusschen fel bewogen golven - Mel. Wachet auf! ruft uns die Stimme
 38. Gezang 232. Op moeders graf. (Het Lam Gods.) - Ach, als een bloem die snel verbloeit op 't graf - Mel. B.
 39. Gezang 233. Boete. (Op den goeden vrijdag.) - Naar Psalm 51 - Genâ, o God! hoor naar mijn smeekgebeden - Mel. B.
 40. Gezang 234. Geloof. (Jezus opstanding.) - Welzalig zijn ze die niet zien en toch gelooven! - Mel. B.
 41. Gezang 235. Slapen en sterven. (Op Jezus hemelvaart.) - Wanneer men zich ter ruste keert - Mel. B.
 42. Gezang 236. Avondrood. (Op het Pinksterfeest.) - In schittrend schoon verborgen - Mel. B.
 43. Gezang 237. Zie Gezang 29.
 44. Gezang 238. Dankgezang. (Uitbreiding der ker.) - Och of door alles wat er leven - Mel. O dass ich tausend Zungen hätte.
 45. Gezang 239. Lof-offer. (Bede om uitbreiding en éénheid der Kerk.) - Almachtige! wanneer ik U bewonder - Mel. B.
 46. Gezang 240. God is uw zon. (In donkere tijden.) - Heft, kindren, nooit mismoedig 't oog - Mel. B.
 47. Gezang 241. Op oudejaarsavond. (Kerkhervorming.) - Wat stem vol majesteit klinkt luid - Mel. B.
 48. Gezang 242. Zie Gezang 226.
 49. Gezang 243. Gods Woord. Psalm 19. (Kerkhervorming.) - Het hemelrond vertelt Gods eer. - Mel. B.
 50. Gezang 244. Zie Gezang 2.
 51. Gezang 245. Nieuwjaars-Hymne. (Zendelingslied.) - Komt laat ons samen nederknielen - Mel. O süsser Stand, o selges Leben!
 52. Gezang 246. Zie Gezang 210.
 53. Gezang 247. Dicht- en Toonkunst. (Zending onder Israël.) - Allegorie - Twee bevriende heilgodinnen - Mel. B.
 54. Gezang 248. Zie Gezang 68.
 55. Gezang 249. Wederzien. (Lied voor Zendelingen.) - O troostvol woord bij bange scheiding - Mel. B.
 56. Gezang 250. Zie Gezang 5.
 57. Gezang 251. Opwekking. (Oudejaarsavond.) - O mijn ziel, houd goeden moed - Mel. Straf mich nicht in dienem Zorn - Mel. B.
 58. Gezang 252. Zie Gezang 96.
 59. Gezang 253. Blijdschap in God. (Oudejaarsavond.) - O Heldre bron! wat levend nat - Mel. B.
 60. Gezang 254. Toevlucht. (Aan den ingang des jaars.) - Gij zijt mijn hooge hulp en toevlucht in gevaren - Mel. B.
 61. Gezang 255. Zie Gezang 2.
 62. Gezang 256. Het woord Gods. (In den zomer.) - Lieflijk zijn ons uwe voeten - Mel. B.
 63. Gezang 257. Zie Gezang 100.
 64. Gezang 258. Zie Gezang 54.
 65. Gezang 259. De Alomtegenwoordige. (Op een vaderlandschen gedenkdag.) - Vraagt men mij soms in ernst of spot - Mel. B.
 66. Gezang 260. Zie Gezang 231.
 67. Gezang 261. In den Herfst. (Verlangen naar den Hemel.) - Wèl is hij verheven - Mel. B.
 68. Gezang 262. Zie Gezang 196.
 69. Gezang 263. Aardschgezindheid. (Ruste Gods.) - Hechte zich de mensch aan de aarde - Mel. B.
 70. Gezang 264. Een vaste burg. (Een vaste burg is onze God.) - Een vaste burg is onze God - Mel. Ein feste Burg ist unser Gott.
 71. Gezang 265. Zielsverheffen. (Bede om den Heiligen Geest.) - Hef, mijn ziel! u boven de aarde - Mel. Sollt ich meinen Gott nicht singen?
 72. Gezang 266. Uit nacht tot morgen. (Uitbreiding der kerk.) - Uit den bangen, zwarten nacht - Mel. B.
 73. Gezang 267. Zie Gezang 83.
 74. Gezang 268. Kracht in God. (Vrees niet gij klein kuddeke.) - Zwak is uw wil, klein is uw macht - Mel. B.
 75. Gezang 269. Zie Gezang 196.
 76. Gezang 270. Uit dood ten leven. (Bij de nadering van het Kersfeest.) - Hebt gij der aard gegeven - Mel. Valet will ich dir geben.
 77. Gezang 271. Ten hemelweg. (Het kruis des Heeren.) - O denk op doornenpaden - Mel. O Haupt, voll Blut und wunden.
 78. Gezang 272. Zie Gezang 11.
 79. Gezang 273. In smarte. (Beveel den Heere uwe wegen.) - Gij lelie onder doornen - Mel. B.
 80. Gezang 274. Vrijheid. (Op de vreemdelingsreis.) - Wèl u, wier worstlend strijden - Mel. B.
 81. Jubel-Psalm. Psalm 98. Koor en orgel
First Publication. 1869
Dedication Aan alle organisten
Composer Time PeriodComp. Period Romantic
Piece Style Romantic
Instrumentation Organ

Navigation etc.

Is the last work for chorus and organ, not just organ? Then "Instrumentation" should reflect this, and not only "organ".