Category:Topelius, Zacharias

Zacharias Topelius (1818 - 1898)

Zacharias Topelius

(14 January 1818 — 12 March 1898)

External links

See also


As Librettist (17)