Στύλ Αριθμών Πλακών

Αλφαβητική λίστα στύλ αριθμών μητρικών πλακών

Στοιχειοθέτηση Εκδότης Σχόλια
#### R. Richault 1805-1898 (πουλήθηκε στην Costallat)
A. D. & F. Durand ca. 1891-1930 (λιγότερο γνωστή από την D. & F.)
B. ### Breitkopf & Härtel Beethoven Gesammtausgabe (1862-1888)
B. W. ### Breitkopf & Härtel Bach-Gesellschaft Ausgabe
B. & B. Bote & Bock
C. & C. Costallat et Cie. 1895-
D. & C. Durand after 1930
D. & F. Durand ca.1891-1930.
D. S. & Cie. Durand 1869-1891
E. ### B. E. Baudoux ca.1880-1905 (πουλήθηκε στην Rouart, Lerolle et Cie.)
E.E. #### Eulenburg 1894-σήμερα
E. F. & C. Enoch Freres et Costallat 1881-1895
E. P. & F. Enoch Pere et Fils 1853-1881
E. & Cie. Enoch & Cie. 1895-σήμερα
E.M.S. #### Editions Maurice Senart 1908-1941
E. T. & Cie Troupenas
H. W. ### Breitkopf & Härtel Georg Friedrich Händels Werke.
Ausgabe der Deutschen Händelgesellschaft
(1858-1894, 1902)
J. B. ### Breitkopf & Härtel Brahms: Sämtliche Werke (1926-27)
J. #### H. J. Hamelle επίσης Julius Hainauer 1877-ca.1940
J #### M. J. Maho 1851-1877
J. M. ### J. Maho 1851-1877
M. ##### G Muzgiz ca.1925-ca.1965
M. ##### Г Muzgiz ca.1925-ca.1965 (Κυριλλικοί χαρακτήρες)
M.S. #### Schlesinger
M.S. & Cie Maurice Senart
Orch.-B. Breitkopf & Härtel Orchester-Bibliothek
Part.-B. Breitkopf & Härtel Partitur-Bibliothek
R. L. #### Rouart, Lerolle & Cie.
R. L. #### & Cie. Rouart, Lerolle et Cie. 1905-1941
R. S.## Breitkopf & Härtel Robert Schumanns Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann (1879-1893)
S. Schlesinger
S & Co Schott
V. A. Breitkopf & Härtel Volksausgabe (1876-1913)
V. A. Edition Peters Volksausgabe?
W. A. M. ### Breitkopf & Härtel Alte Mozart-Ausgabe (1877-1910)